DR. ANUAR SANI
DR. ANUAR SANIPENGARAH
Email : anuar@usim.edu.my
Phone : 06-798 6484
EN. HISHAM SABRI
EN. HISHAM SABRITIMBALAN PENGARAH
Email :hishams@usim.edu.my
Phone : 06-798 6486
EN. MARWAN TAHIR
EN. MARWAN TAHIRPENOLONG PENDAFTAR KANAN
Email : marwan@usim.edu.my
Phone : 06-798 6485
KU NOOR KHALIDAH BINTI KU HALIMPEMBANTU TADBIR SAMBILAN
Email: noorkhalidah@usim.edu.my
Phone : 06-798 6486
EN. MOHAMAD FAIRUZ ISMAIL
EN. MOHAMAD FAIRUZ ISMAILPEMBANTU TADBIR KANAN
Email : fairuz@usim.edu.my
Phone : 06-798 6486
EN. MUHAMMAD AZIM BIN ROSLI
EN. MUHAMMAD AZIM BIN ROSLIPEMBANTU TADBIR SAMBILAN
Email : azimrosli@usim.edu.my
Phone : 06-798 6486